طول مطالعه: 5 دقیقه

به این علت که قیمت نفت به دلار بیان می شود، سهم بسیار بالایی از بخش نفتی در تولید ناخالص داخلی ایران، واکنش مثبت آن را توضیح می دهند. که در آن پارامترهای ترجیحی و به شدت مثبت هستند. علاوه بر این ویژگی ها، قیمت ها در بخش های غیرنفتی و وارداتی چسبنده می باشد؛ که این موضوع به سیاست های پولی اجازه می دهد که در مدل ما به ایفای نقش بپردازد. بخش 6 اثر شوک های خارجی تحت قواعد سیاست پولی جایگزین را اندازه گیری می کند.

بورس از صفر تا صد
در بخش 2 به مرور ادبیات و مطالعات انجام شده در این خصوص می پردازیم در بخش 3 جزئیات مربوط به مدل را ارائه می دهیم. بنابراین، وارد کننده در هر دوره با یک احتمال ثابت، ، مواجه است که قیمت خود را به مانند پژوهش (کالوو ،1983) تغییر می دهد. در واقع، پس از یک شوک قیمت نفتی، قاعدهباعث افزایش رفاه به میزان 4.865 درصد می شود که این مقدار برای قواعد و به ترتیب برابر 3.2750 و 1.4225 درصد است.

ربیع همدانی و پدرام (1392) با طراحی یک الگوی ، سیاست بهینه پولی اقتصاد ایران را جهت تثبیت آثار شوک قیمت نفت خام در چارچوب قاعده رمزی و قاعده ساده بهینه مورد شناسایی قرار داده اند. زمانی که شوک های اصلی که به کشور وارد می شوند را مد نظر قرار می دهیم، هدف، تعیین قاعده سیاست پولی است که هم نوسانات اقتصاد کلان را به حداقل برساند و هم نرخ تورم را در سطح پایینی نگه دارد. بنابراین، تمام شرکت های داخلی نفت را به قیمت خرید می کنند.

زلنسکی قبل و بعد جنگ
قیمت های چسبنده، به دلیل حضور سوبسید و قیمت های دستوری توضیح دهنده واکنش های فوری تورم هستند. در این مورد، بانک مرکزی تنها نسبت به حرکت تورم واکنش نشان می دهد. که در آن "بار" نشان دهنده مقدار حالت پایدار و "هت" نشان دهنده انحراف درصد از حالت پایدار می باشد. جدول 2 گزارش می دهد که رفاه پس از شوک های خارجی برای تمامی قواعد سیاست پولی افزایش یافته است.

رئال مادرید خلاصه بازی اهمیت هر سیاست پولی از شکاف واکنش های متغیرهای انتخاب شده ما در هر شکل استنباط می گردد. در گام اول، نتایج خود از مدل مبنا را با تمرکز بر توابع واکنش آنی تجزیه و تحلیل کردیم. نتایج بهدستآمده حاکی از اثرگذاری معنیدار درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و مصرف در سناریوهای سهگانه دارد. پارامتر اول، ، معکوس کشش جانشینیِ بین زمانیِ مصرف و پارامتر دوم، نشان دهنده معکوس کشش دستمزد عرضه نیروی کار می باشد. واکنش ها و تعدیل متغیرهای ما نشان دهنده واکنش بسیار ضعیف متغیر های کلان اقتصادی در مورد هدف قرار دادن تورم هسته و دو قاعده دیگر است(همانطور که قبلا نیز بیان کردیم این نفوذ ضعیف مبتنی بر سطح نسبتا پایین آزادی مالی ایران می باشد).

شرایط تورمی در حالت صالحدیدی بیشتر از مبتنی بر قاعده است. تقی پور و اصفهانیان(1395) در چارچوب مدل تعادل عمومی پویایی تصادفی، مکانیزیم های اثرگذاری درآمدهای ارزی نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله بودجه دولت، سرمایهگذاری، رشد، تورم و نقدینگی هم از طریق کانال پایه پولی و هم از طریق بودجه دولت و ارتباط آنها با متغیرهای کلیدی اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته شده است. از سوی دیگر، به عنوان یک عضو اوپک، ایران نمی تواند آزادانه عرضه نفت خود را با توجه به تغییرات قیمت نفتی تعدیل نماید.

مسکن ملی شیراز این فرم اجازه می دهد تا هزینه های کل و نهایی تعدیل سرمایه در حالت تعادل ثابت برابر با صفر گردد. در مورد تاثیر شوک، بیشترین واکنش برای تورم کل با مدل پایه به دست می آید در حالی که قاعده هدفگذاری تورم هسته و تورم هد لاین واکنش اولیه تقریبا برابری نسبت به این شوک دارند ولی سرعت تعدیل به سمت پایداری در تورم هسته بهتر است. به عنوان مثال ، تابع مطلوبیت خانوار که عموما تابعی از سطح مصرف و اوقات فراغت است ، با توجه به قید بودجه حداکثر می شود .

خودرو ملی ترکیه
برای به حداکثر رساندن سود خود، تولید کننده کالای نهایی را انتخاب می کند. یا هدف بتگاه ها حداکثر سازی سود است . که در آن ، و توسط شرکت ها برای تولید کالاهای غیرنفتی مورد استفاده قرار می گیرد. یک شوک تکنولوژی مخصوص بخش غیرنفتی است. در این بخش، فرض می کنیم که تولید کنندگان غیرنفتی تحت شرایط رقابت انحصاری فعالیت می کنند. به عبارتی نفت در این کشورها فراتر از یک عامل تولید است، زیرا تغییر در قیمت نفت خام در کشورهای صادر کننده نفت به دلیل بهبود رابطه مبادله باعث افزایش درآمد ملی اقتصاد و کسب درآمدهای هنگفت بصورت ثروتی باد آورده می شود که از جمله پیامدهای آن کاهش نرخ ارز حقیقی می باشد که سبب افزایش قیمت کالاهای جانشین واردات شده که در نهایت لطمه دیدن تولید کنندگان داخلی را به دنبال دارد زیرا افزایش تورم داخلی باعث افزایش هزینه تولید کنندگان می شود و از سوی دیگر کالایی را تولید می کنند که رقیب خارجی ارزان تر تولید می کند در نتیجه در صحنه بین المللی توان رقابتی خود را از دست داده و دچار رکود می شوند. ​​​​ .

در هر مورد، ما مدل را با تمامی شوک ها، و سپس تنها یک شوک، شبیه سازی می کنیم. در سال 2015 و طبق مطالعه فرجی و افشاری در سال93 ،نفت تصفیه شده در داخل کشور به شرکت های غیر نفتی با قیمت به فروش می رسد که می تواند به عنوان قیمت داخلی سوخت در نظر گرفته شود. این امر به خاطر این واقعیت است که مصرف خانوارهای ایرانی به شدت وابسته به درآمدهای نفتی است. همچنین، مقامات ایرانی باید تاثیر نرخ بهره به عنوان کانال انتقال سیاست پولی را تقویت کنند.

واردات خودرو خارجی

بنابراین تعیین قاعده سیاست پولی بهینه موضوعیت می یابد. امروزه بانکهای مرکزی زیادی به ارائه مدلهای پولی مورد استفاده خود در قالب مدلهای مورد استفاده در مکتب نیوکینزی پرداخته اند. برای این منظور، آنها بایستی وام بانکی به بخش خصوصی و توسعه بازار سرمایه را افزایش دهند. در این مدل ساختارهای اقتصاد ایران و نقش کلیدی نفت به خوبی تصریح شده است. مدل ما از جنبه های بسیاری متفاوت از کارهای گذشته است. در جدول شماره 1 پارامتر های کالیبره شده ذکر شده اند .

واکنش های تورم هدلاین و تورم هسته نتایج ترکیبی تری ارائه می دهند. که در آن، بوده و می باشد. همچنین بوده و می باشد. که در آن ، ,و ,معین هستند.

آخرین بروزرسانی در: