طول مطالعه: 4 دقیقه

سازمان بهداشت جهانی میگوید آمار دقیقی از مبتلایان و مرگومیر در کادر درمان و بهداشت براثر ویروس کرونا وجود ندارد، اما آمار از افزایش افسردگی و اختلال استرسی پس از حادثه در کادر درمانی خبر میدهد؛ اضطرابهایی که در کار طاقتفرسا و ترس از ابتلا به ویروس کرونا ریشه دارد. «قبلاً مردم مثل امروز کادر درمان رو دوست نداشتند. «من بیشتر نگرانیام از این هست که برم خونه بچههام و نوههام ازم بگیرن این بیماری رو.

دلار به تومان این یه واقعیته. مثلاً بعضی از مردم اخبار مربوط به الزام نصب کارتخوان توی مطبها رو دنبال میکردن و میگفتن چرا با اون درآمد حاضر نیستن مالیات بدن و کارمندا میدن». «اینتوبهکردن کار پرریسک هست و تنها تعدادی از بیماران از این راه به زندگی برمیگردن». پرستاران ابتدای شیوع بیماری، ترس پیشبینیناپذیری داشتند؛ زیرا ویروس ماهیت شناختهشدهای نداشت؛ بنابراین، یکی از دغدغههای اصلی آنان حفاظت از خود هنگام مراقبت از بیماران کرونایی و انجام وظایف سازمانیشان بود (., 2020). همچنین بهدلیل اینکه ترس از بیمار شدن و مبتلا کردن افراد خانواده همواره در وجود پرستاران و همچنین بیماران کرونایی بستری در بیمارستان وجود داشته است؛ این دو گروه بیشترین فشار روانی را متحمل می شدند که این امر سبب به تأخیر انداختن روند بهبود در بیماران و ایجاد اختلال شغلی و سردرگمی حرفهای برای پرستاران شده بود؛ بهطوری که عدۀ زیادی از پرستاران با گسترش روند این بیماری مجبور به استعفا از حرفهای شدند که سالها برای به دست آوردن آن تلاش کرده بودند.

شکل بیماری کرونا و لزوم رعایت قواعد و پروتکلهای مرتبط با آن برخی هنجارها را تحمیل و شرایط مراقبت از بیماران را متفاوت کرد. شیفتهای سنگینی که تمامی نداشتند و ضرورت رعایت پروتکلها دشواری آنها را افزون میکرد. در کنار این مشکلات روبهرو شدن با وضعیت بغرنج برخی بیماران و حتی مرگ آنها زخمی بود که بر روح و روان آنها وارد میشد. همچنین با دیدن مرگ بیماران اشک میریختیم. «بیمارای ما علاوه بر موضوعات جسمی مرتبط با کرونا، دچار چالشهای جدی روحی هم میشدن و خیلیهاشون از کارای ناتمام و عدم آمادگی برای مرگ میگفتن.

نظریۀ دادهبنیاد، طرح پژوهش کیفی است که پژوهشگر براساس آن، اقدام به تولید یک تبیین عام (نظریه) از یک فرایند، کنش یا تعامل میکند که براساس دیدگاه شماری از مشارکتکنندگان شکل میگیرد (اشتراوس و کوربین، 1394). در این روش جمعآوری و تجزیهوتحلیل دادهها همزمان انجام میشود و گردآوری دادهها همراه با تحلیل تا جایی ادامه مییابد که به مرحلۀ اشباع برسد. یکی از این راهبردها بازاندیشی مداوم و پیدرپی شغلی و شخصیتی است.

ولادیمیر پوتین کیست این وضعیتها بهدنبال شرایط خاص بیماران، خود را نشان میدهند که توانایی کنترل را از پرستار سلب میکند. رعنا پرستار بیمارستان رازی اهواز و ازجمله پرستاران فعال در بخش عفونی است که از میان تمام بیمارستانهای دولتی به مهمترین مرکز کرونا در خوزستان و سنگر اول دفاع در برابر این ویروس آمد. حداقل در وضعیت قبل از تولید واکسن اوضاع کشورها شبیه همه. در ادامه به هر یک از این مقولهها و سپس مقولۀ هسته پرداخته و توضیحاتی دربارۀ رابطۀ این مقولهها با مقولۀ هسته ارائه شده است.

واردات خودرو 1401
هر مریضی میآمد، تنگی نفس شدید داشت. ما جوانانی را دیدیم که با تنگی نفس و افت شدید سطح اکسیژن خون میمردند، فقط هم بهخاطر اینکه اعتقادی به زدن ماسک نداشتند. کمبود نیرو و تجهیزات همیشه بوده و با آمدن کرونا بدتر هم شده است». ازطرفی ماسک هم کم بود و نمیتونستیم مدام ماسک تعویض کنیم. گاهی عینک و شیلد هم در دسترسمان نیست و همینها ریسک ابتلا را بالا میبرد».

رونمایی آیفون با آهنگ ایرانی اگر بگویم ۲۴ ساعت تمام در بخش کرونایی بودم، دروغ نگفتهام. با هریک از مشارکتکنندگان پژوهش، مصاحبهای در حدود یک ساعت و نیم به انجام رسید. خیلی از ما پرستاران افسردگی گرفتیم. هر دو گروه در تمنای دیدار خانوادهها بودند؛ اما جنبۀ تحمیلی ناخوشایند پروتکلها را بیشتر از همیشه باور داشتند و حفظ فاصله را انتخاب میکردند. مطالعۀ دیدگاهها و نظریههای مرتبط با هر موضوعی ممکن است روشنگر، آگاهیبخش و یاریرسان پژوهشگر در فهم روابط پیچیده در دنیای پیرامون باشد.

ترک خدمت بهطور معمول به تصمیم یا اقدام فرد برای خروج از سازمان اطلاق میشود؛ به عبارتی، ترک خدمت، تغییر در عضوشدن فرد در سازمان است که طیف وسیعی را شامل میشود؛ ولی مهمترین وجه، تمایز بین ترک خدمت اختیاری و ترک خدمت اجباری کارمند در سازمان است. 1979) آن را بهمنزلۀ فرایند فکرکردن، برنامهریزی و قصد ترک شغل تعریف کردهاند (: ., 2010: 9). برخلاف ترک شغل حقیقی، تمایل به ترک شغل آشکار نیست. ماهیت ناشناختۀ ویروس: اگرچه گونههای جدید ویروس کرونا بهمنزلۀ یک دلمشغولی همیشه برای متخصصان مطرح بودهاند، کووید-19 و نحوۀ عملکردش دستکم در ماههای نخست بسیار اسرارآمیز بوده است.​&;​.

ایرپاد پرو 206

همچنین انتخاب نمونه در فرایند جمعآوری و تحلیل دادهها و با مدنظر قراردادن درجۀ اشباع مقولهها در زمینۀ ویژگی و ابعاد مقولهها و شکلگیری الگوی پارادایمی به انجام رسیده است. این مرحله از کدگذاری با هدف یکپارچهسازی و پالایش دادهها با هدف پدیداری مقولۀ اصلی، ارائۀ پارادایم و نظریه به انجام میرسد. پرسنل بیشتر از توانشان زحمت کشیدند. همین فکرا بیشتر اذیتم میکنه و اعصابم خرد میشه». وقتی این مورد را در نظر گرفتند، از بین گزینههای مختلف با در نظر گرفتن کنش - تعامل دست به انتخاب میزنند.

تکرار پیدرپی لحظات سرنوشتساز: مشارکتکنندگان پژوهش از تکرار پیدرپی نقطهعطفها و فشار روانی این لحظات سرنوشتساز سخن میگویند. نمونهگیری: در این پژوهش شیوۀ نمونهگیری هدفمند، در تناسب با روش تشخیص داده و استفاده شد. هرچند، نیت رفتاری افراد همیشه سبب رفتار نمیشود و ممکن است با گذر زمان، نیت افراد دستخوش تغییر شود. بهرهمند شود و بتواند با آنها احساس نزدیکی کند. آنها پاسخهای عینی (واقعی) افراد یا گروهها به رخدادها یا موقعیتهای دشوار زندگیاند (& , 2015: 226-228). یکی از مهمترین کنشها و در نتیجۀ بدحال شدن بیماران، اقدام به اینتوبه است.

آخرین بروزرسانی در: