طول مطالعه: 4 دقیقه

()

معرفی نمونهپژوهی در بخش چهارم ارائه خواهد شد. بخش سوم، به مبانی نظری روش هزینه سفر اختصاص دارد. در مطالعهای، روش ارزشگذاری مشروط و هزینه سفر فردی را مقایسه کردند. مزیت منحصربهفرد روش هزینه سفر این است که این روش بیشتر بر دادههای واقعی مبتنی است تا دادههای فرضی و به همین علت قادر است مقادیر واقعی را ارائه کند. برآورد مازاد مصرفکننده نتیجه مهم و اساسی است که از ارزشگذاری به روش هزینه سفر گرفته میشود.

مسکن ملی یزد مازاد مصرفکننده برابر است با تفاوت میان بیشترین قیمتی که مصرفکننده حاضر است بپردازد با قیمتی که اکنون میپردازد. در الگوی هزینه سفر فرض بر این است هر مصرفکننده به همان نحوی که سبد کالاهای () خود را انتخاب میکند، دربارﮤ تعداد بازدیدهای خود از پارک () تصمیم میگیرد. استرالیا 250هزار و 825 دلار در هر سال تعیین کردند. در الگوی (10)، تعداد بازدید از پارک در یک سال گذشته است. بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش که در مراحل پیش ذکر شد، یک الگوی رگرسیونی با متغیرهای زیر را تصریح میکنیم.

قرعه کشی خودرو Sale.iranecar.ir

به همین علت برآورد ارزش اقتصادی آنها و شناخت نقش خدمات زیستمحیطی این پارکها در تأثیر بر رفاه جامعه، بهخصوص جامعه شهری، در کانون توجه اقتصاددانان محیطزیست است (حیاتی و همکاران، 1389). ارزشگذاری اقتصادی بهمعنی تعیین ارزشهای کمی کالاها و خدماتی است که منابع زیستمحیطی فراهم میکنند. آنها فقط کالایی را میخرند که تمایل به پرداخت آنها بیشتر یا برابر با قیمت بازاری باشد (بتمن و ویلیس، 1999). افراد بهطور معمول برای یک کالا بیشتر از قیمت بازاری آن تمایل به پرداخت دارند که این مازاد بر قیمت فروش همان اضافه رفاه مصرفکننده است.

این کالاها و خدمات ممکن است قیمتهای بازاری یا قیمتهای غیربازاری داشته باشند. این کار به یکسری اطلاعات دربارﮤ عوامل دیگر مانند درآمد و قیمت نیاز دارد که ممکن است بر تقاضا تأثیر گذارد. مازاد رفاه مصرف، هزینه یک بازدید برای هر فرد و بیشترین هزینهای است که در آن تعداد بازدیدهای فرد به صفر میرسد؛ البته این امکان وجود دارد که روش زیر را نیز برای استخراج تابع تقاضای سفر و استخراج مازاد رفاه بازدیدکنندگان به کار برد که به نتایج یکسانی دست خواهیم یافت.

ایرپاد پرو 2021 کلاوسون (١٩٥٩)، روشی را ابداع کرد که اهمیت فوقالعادهای دارد. این امر بر اهمیت ارزشگذاری خدمات زیستمحیطی این پارک در جایگاه مکمل در کنار زایندهرود میافزاید. 6- در ، هزینه فرصت زمان تخصیصدادهشده به استفاده از کالای زیستمحیطی در برآورد ارزش اقتصادی خدمات کالای زیستمحیطی نقشی ندارد؛ درصورتیکه در هزینه فرصت بهصورت یک متغیر مستقل وارد میشود. هزینه فرصت زمان به میزان درصدی از نرخ دستمزد تعیین خواهد شد.

دلار به یورو در این محاسبه، سن و درآمد افراد و مقدار قیمت پیشنهادی اثر منفی و میزان تحصیلات و درآمد خانوار اثر مثبت معناداری بر روی میزان تمایل به پرداخت افراد داشت. دانشور کاخکی و همکاران (1386)، با بهکارگیری روش ارزشگذاری مشروط، متوسط تمایل به پرداخت ماهیانه افراد را برای ارزش وجودی منطقه ییلاقی روستای زشک 11300ریال محاسبه کردند. صامتی و همکاران (1391) در مقالهای با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط، بوستان جنگلی ناژوان اصفهان را ارزشگذاری تفرجی کردند.

ولادیمیر پوتین جوانی پارک ناژوان محدودهای نزدیک به ۱۲۰۰ هکتار در انتهای شمالغربی اصفهان که با توﺳﻌﮥ شهری، اراضی کشاورزی و باغهای دوسویه و رودخانه زایندهرود آن را محصور کردهاند. بهاینترتیب متغیر وابسته در هر دو الگو گسسته است. کل هزینه سفر هر بازدیدکننده از مجموع قیمت کراﻳﮥ رفتوبرگشت در صورت استفاده از وسیله نقلیه شخصی و قیمت بنزین، هزینه فرصت زمان و هزینه انجامشده در مکان تفریحی نظیر امکانات تفریحی و تغذیهای پارک به دست خواهد آمد.

مازاد مصرفکنندﮤ کل از مجموع مازاد مصرفکنندههای فردی به دست میآید. نتایج این پژوهش نشان میدهد تمایل به پرداخت افراد برای استفاده از ارزش تفریحی بوستان جنگلی ناژوان با متغیرهای درآمد و تحصیلات رابطه مستقیم و با متغیرهای مبلغ پیشنهادی، سن و تعداد افراد خانوار رابطه منفی معنادار داشته است. درنهایت براساس نتایج، میانگین تمایل به پرداخت افراد برای ارزش تفریحی بوستان جنگلی ناژوان 8میلیون و 983هزار و 702 ریال در ماه به دست آمده است. افراد منافع و هزینههای حاصل از تفریح را میسنجند و تنها درصورتیکه ارزش خالص بازدید مثبت باشد به بازدید از پارک اقدام خواهند کرد.

هزینههای نقدی مربوط به یک بازدید از پارک ناژوان است. 12- در ، هزینههای واقعی در قالب متغیر وارد الگو میشود؛ اما در هزینههای بیانشده و فرضی وارد الگو میشود. 9- متغیر وابسته در ، تعداد بازدید از پارک در یک دوره مشخص است؛ اما متغیر وابسته در مقدار انتظار تمایل به پرداختهای نهایی بهصورت متغیر مجازی است. 1- ، بر رهیافت ترجیحات بیانشده یا رهیافتهای بازار فرضی مبتنی است؛ اما بر رهیافت ترجیحات آشکارشده یا رهیافتهای بازار جایگزین مبتنی است.  ​&;​​!

دلار امروز چنده

از آغاز ارزشگذاری منابع زیستمحیطی و پارکها بیش از چهار دهه میگذرد؛ اما اهمیتی که این موضوع در این مدت کسب کرده است از آنچه درخور تصور بوده بسیار فراتر است. 8- متغیرهای بیشتری که در مدل علاوهبر مدل وارد میشوند عبارتاند از: پرسش مستقیم در ارتباط با تمایل نهایی به پرداخت برای خدمات زیستمحیطی و در صورت نیاز علت تمایلنداشتن به پرداخت. وجود پارک ناژوان به جریان آب زایندهرود وابسته است و با کاهش آب و خشکشدن زایندهرود روند تخریب این پارک و کاهش خدمات زیستمحیطی آن رو به گسترش است.

اگر هزینه ورودی برای بازدیدکنندگان از پارک وجود داشته باشد، متغیر در حکم هزینه بازدید عمل میکند و به متغیر اضافه میشود. از 30 عدد پرسشنامه نیز برای انجام پیشآزمون استفاده خواهد شد. 2002) استفاده خواهد شد. 2011) بهمنظور بهبود و گسترش زیرساختهای مناطق مرتعی مرتفع و پست، در برآورد تمایل به پرداخت نهایی بازدیدکنندگان در انگلستان از روش ارزشگذاری مشروط () استفاده کردند. آرمبرچت (2014) در مطالعه مقایسهای بین ارزشگذاری مشروط و روش هزینه سفر فردی، خدمات دو نهاد فرهنگی را در نزد افکار عمومی ارزشگذاری کرد.

آخرین بروزرسانی در: