طول مطالعه: 5 دقیقه

غایت «اقتصاد بازار» یک «جامعه بازار» خواهد بود. همه جوامع برای تخصیص کالاها و خدمات از مکانیسم های بازار استفاده می کنند؛ اما «جامعه بازار» در کل یک مقوله متفاوت است. میان «اقتصاد بازار» و «جامعه بازار» باید تمایز قائل شد. اهمیت سلامت ازنظر نوآوری و بهره وری باعث شد دولت آلمان در وزارت اقتصاد و فناوری فدرال یک بخش مسئول در صنعت مراقبت های بهداشتی ایجاد کند. از جنبه ای دیگر، بازار آزاد می تواند شامل روش های ناخوشایندی در تولید کالاها یا (خوداشتغالی) و اشکال تحقیرآمیز کار، مانند کار کودکان یا کار قراردادی، باشد که معمولاً با بهره وری کم، درآمد پایین و استانداردهای زندگی نادرست همراه است.

اتریوم رایگان

در قرن بیست و یکم، سلامت نه تنها یک متغیر محوری برای تأمین مالی عمومی بلکه یک بخش اساسی از اقتصاد جهانی و ملی را به خود اختصاص می دهد و به بهره وری نیروی کار و عملکرد اقتصادی در سایر بخش ها نیز کمک می کند. نئولیبرالیسم به عنوان یک رویکرد اقتصادی در راستای پاسخ به بحران مالی «دولت رفاه کینزی» ظهور کرد. بنابراین برخلاف دولت نئولیبرال، در دولت رفاه ترتیبات ساختاری و نظام مندی وجود دارد که در آن افراد علاوه بر تأمین معاش خود، تأمین نیازهای فرزندان و سالمندان را نیز دنبال می کنند.

جام جهانی ۲۰۲۲ قطر
توانایی متفاوت گروه های اجتماعی برای محافظت از خود در بحران این بیماری همه گیر گواه بر این نکته است که تا حد زیادی شیوع ویروس در طبقات پایین اجتماعی گسترده تر است. رویکرد دولت ها در مواجهه با این بحران به گونه یکسانی نبوده است، برخی از دولت ها سعی در حفظ جایگاه اقتصادی خود فارغ از توجه به زیست شهروندان و معضلات آتی آنها داشته و برخی در خلاف این جهت با سرمایه گذاری بیشتر بر بخش بهداشت و سلامت و همچنین تأمین حداقلی شهروندان به دنبال پیشگیری از آسیب های مضاعف اقتصادی و اجتماعی برای مردم هستند. ​​​​!

رونمایی آیفون ۱۳
نتیجه این است که ظرفیت های معاشرت و پرورش در بسیاری از خانواده ها تضعیف می شود و کودکان غالباً به دنبال گروه های همسالان خود برای راهنمایی، حمایت و نظارت هستند. منظور از جامعه بازار، جامعه ای است که در آن دستیابی به منافع شخصی، نه صرفاً مکانیسمی که می تواند برای تحقق اهداف اقتصادی مقاطع خاص استفاده شود بلکه اصلی برای سازمان دهی همه زمینه های زندگی اجتماعی قرار می گیرد.

جام جهانی ۲۰۱۸

نظریه مارکسیستی بر آن است که برخلاف دیدگاه های لیبرال، دولت و کارگزاران آن نهادهای بی طرف نیستند بلکه سیاست های اقتصادی و نظامی نشان می دهد که دولت از بی طرفی و انصاف دور است.36 بنابراین علت جرم را در ساختار روابط طبقاتی نابرابری می یابد که در درون جامعه وجود دارد. درحالی که تجارت آزاد باعث پیشرفت و رونق پیشرفته ترین تولیدکنندگان می شود، این امر به کسانی که قادر به رقابت نیستند بحران های دوره ای را تحمیل می کند که در آن تولیدکنندگان کم قدرت ورشکسته شده، توده های مردم از کار اخراج می شوند و تولیدکنندگان کوچک برای نجات خود و دریافت اعتبار به بانکداران مراجعه می کنند؛ درحالی که بانک منابع خود را صرف شرکت های قدرتمند می کند.

کرونا ۲۴ شهریور سیستم اقتصادی سرمایه داری، درحالی که مزایای کثیری برای بخش هایی از جوامع به وجود آورده، همواره به طیف وسیعی از شهروندان نیز آسیب وارد کرده است. لذا فقر، تحقیر و احساس بی ارزشی ناشی از آن و بیکاری ناشی از انواع سیاست های دولت نئولیبرال در کنار گسست اجتماعی، تمرکز بر واژۀ «خود» و شکست پیوند اجتماعی ازجمله علل بروز جرایم در این جوامع است. عقب نشینی کشورهای نئولیبرال از اصول و اندیشه های بنیادین این رویکرد در وضعیت کنونی خود گواه این حقیقت است که چنین رویکردی به ویژه در شرایط کنونی دستاورد مثبتی نخواهد داشت.

و اطمینان (عدم اطمینان منجر به کاهش یا وقفه در استفاده از کالاها و خدمات و کاهش سرمایه گذاری خارجی می گردد) بر اقتصاد تأثیر گذاشته که نتیجه آن افزایش فقر و بیکاری در برخی کشورهای جهان خواهد بود. پروفسورکوری32 جرم شناسی که در حوزه روابط میان سرمایه داری و بازار آزاد و گستره جرایم به ویژه در کشور آمریکا تحقیقات گسترده ای داشته است، این گونه استدلال می کند که فرایندهای مرتبط با جهانی شدن نئولیبرالیسم، میزان جرایم خشونت آمیز را در جهان افزایش داده و باعث افزایش احساس عدم امنیت شده است.

36. راب وایت و فیونا هینز، جرم و جرم شناسی، ترجمه علی سلیمی (تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۴)، ۲۱۶. نئولیبرال ها با تأکید افراطی بر ویژگی های فردی و مسئولیت شخصی، آگاهانه تأثیر ساختارهای اقتصادی بر وقوع جرم را نادیده می گیرند و برهمین اساس است که در اندیشه آنها فقرا خود مسئول نابسامانی زندگی خود به حساب می آیند. به همین دلایل است که همین دولت ها امروزه در شرایط پیچیده اپیدمی کووید ۱۹ تصمیم به انحراف از مسیر اصول خشک نئولیبرالیسم داشته و با انعطافی بی سابقه سعی در گسترش تدابیر حمایتی برای شهروندان خود داشته اند. ​​​.

دلار به یورو بیکاری و فقر شامل مجموعه ای از تجارب مختلف اجتماعی است که با معانی متفاوت انگیزه ای برای ارتکاب دسته ای از جرایم است.40 بیکاری متغیری است که نماینده فقدان فرصت های قانونی برای کسب درآمد است. دراین صورت تمایل به استفاده از طرق غیرقانونی برای جبران کسری درآمد قوت می گیرد. در مقابل، افراد با درآمد بالا به آموزش عالی دست می یابند و بدین ترتیب چنگال خود را در قسمت های فوقانی جامعه محکم می کنند.44 این پدیده مطابق با نظر هوارد بکر45 است که مدعی بود در جامعه حرکتی دائمی به سمت بالا و پایین نردبان قدرت وجود ندارد.

سؤال کلیدی که نظریه فشار مطرح می کند این است که درحالی که فرهنگ جامعه به بسیاری از جوانان این ایده را می دهد که می توانند ثروتمند و مشهور باشند، چه واکنشی خواهند داشت هنگامی که متوجه شوند با وسایل قانونی نمی توانند به این اهداف دست یابند؟ درنتیجه پژوهش هایی که جرم شناسانی همچون کوری انجام داده اند، جامعه بازار در بلندمدت معیشت پایدار را ازدست داده و درنتیجه آن میزان بسیار زیادی از جابه جایی جغرافیایی به وقوع می پیوندد.

آخرین بروزرسانی در: