طول مطالعه: 4 دقیقه

ورزشی مانند فوتبال بسیاری از مردم را چنان درگیر خود میکند که همه فکر و ذهن آنها فقط مشغول آن میشود و البته بدینگونه در طرق مشخص هم میتوانند هدایت شوند. وقتی تیمهای ورزشی یا قهرمانان ملی در صحنههای بینالمللی حاضر میشوند و به رقابت با «دیگر» تیمهای ورزشی و قهرمانان ملی سایر کشورها میپردازند، آن تیم ورزشی (مانند فوتبال، والیبال یا کشتی) به نماد ملی تبدیل میشود و سرنوشت آنها برای همه اهمیت مییابد، از پیروزی آنها و برافراشته شدن پرچمشان احساس شعف و شور میکنند و از شکستهایشان غمگین و اندوهگین میشوند. &;​ ​ !

جدول تورم جهانی ناسیونالیسم و حس میهنپرستی است که به ورزشکاران میآموزد به لباسی که بهعنوان ورزشکار ملی بر تن کردهاند فخر بورزند و برای به اهتزار در آمدن پرچم و سرود ملیشان تلاش نمایند. از المپیک 1948 لندن تا المپیک 2012 لندن، ورزشکاران ایران موفق به کسب 60 مدال رنگارنگ(15 طلا، 20 نقره و 25 برنز) شدهاند و در بین کشورهای اسلامی و خاورمیانه همواره جزء موفقترین کشورها بودهاند و حداقل در مقایسه با همسایگان، ایران را در جایگاه بالایی قرار داده است.

دلار امروز چنده

اقدم سمبولیک و تاریخی دیهگو مارادونا علیه اشغال جزایر آرژانتینی مالویناس توسط انگلستان، حرکت نمایشی ورزشکاران سیاهپوست امریکایی در سال 1968 در هنگام قرار گرفتن بر سکوی قهرمانی در مخالفت با نژادپرستی دولت این کشور عیله سیاهان (ملکوتیان،1388: 306)، همراهی جهانپهلوان غلامرضا تختی با جبهه ملی و یا اعتراض گسترده ورزشکاران کشورهای مختلف جهان به اقدامات غیرانسانی و کشتار غیرنظامیان فلسطینی (غزه) خصوصاً کودکان توسط رژیم اسرائیل از جمله این نمونهها هستند.

با ورزش و پیروزیهایی که بهدست میآید عشق به وطن و باور به ارزشهای ملی در میان مردم نیز تقویت میشود. بهطور نمونه سازمان گردشگری ریودوژانیرو با صدور بیانیهای پس از اتمام مسابقات، میزان درآمد بهدست آمده از سفر گردشگران به این ایالت در جریان برگزاری جام جهانی فوتبال را دو میلیارد دلار اعلام کرد. بهطور نمونه در جام جهانی کریکت 2007 که در کارائیب برگزار شد، بالغ بر صد هزار نفر گردشگر خارجی برای دیدن این مسابقات در محل برگزاری حضور پیدا کردند.

مسکن ملی استان تهران بدون تردید توریسم ورزشی یکی از بخشهای پردرآمد برای کشورها بهشمار میآید و کشورهایی که میزبانی مسابقات بزرگی همچون جام جهانی فوتبال را برگزار میکنند به چنین فرصت بینظیری آگاه هستند. چنین حکومتهایی تلاش میکنند که از ورزش برای کنترل و جهتدهی به افکار عمومی سود جسته و از آن برای تحکیم موقعیت خود استفاده کنند. جرج اورول نویسنده رمانهای مشهوری هم چون قلعه حیوانات و 1984روزگاری فوتبال را چنین توصیف کرد: «جنگ منهای تیراندازی ». اگر کماکان موضوع محوری روابط بینالملل را «جنگ و صلح» در نظر بگیریم، ورزش با هر دو در ارتباط نزدیک است.

خودرو ملی پاکستان

خود ورزش بهویژه رشتههایی مانند فوتبال همواره با آشوب و خشونت و اغتشاشاتی همراه است که البته بیشتر هم در جوامعی دیده میشود که از نظر سطح توسعه در وضعیت خوبی قرار ندارند. در بهترین وضعیت ورزش فقط نوعی واسطه یا کاتالیزور است. گسترش ارتباطات و تعاملات بین ملتها در اشکال و سطوح مختلف به حفظ، استقرار و اعتلای صلح جهانی کمک میکند و ورزش در اینراه یکی از بهترین ابزارها است، چون زبانی بینالمللی دارد و فارغ از هرگونه مرز و محدودتی انسانها را در کنار هم قرار میدهد.

بین ورزش و توسعه ارتباط مستقیمی وجود دارد. بهمرور زمان مردم میآموزند که در هر رقابتی امکان دارد تیمهایشان یا قهرمانانشان بازنده و برنده باشند و باید به نتیجه در هر حال احترام بگذارند. در حال حاضر در ورزش خصوصاً برخی رشتههای ورزشی پرطرفدار مانند فوتبال، گردش حجم وسیعی از سرمایه دیده میشود. دیپلماسی ورزشی فینفسه نمیتواند به بهبود روابط منجر شود و در هر حال هر گونه تصمیمی در زمینهی شکل و ماهیت روابط و اینکه آیا کماکان خصمانه باقی بماند یا سطح دشمنی کاهش یابد و یا اصلاً دوباره روابط از سر گرفته شود و کاملاً به روابط دوستانه تبدیل شود، فقط به اراده رهبران سیاسی وابسته است.

ایرپاد پرو یا

و اینگونه است که ورزش میتواند نوید دهنده صلح و دوستی باشد، امری که شاید سیاستمداران هرگز نتوانند به این خوبی آنرا انجام دهند یا اصلاً درکش کنند. این تنها یکی از صحنههای مسابقات ورزشی است که سیاست سایه سنگین خود را بر آن آشکار میسازد. ورزش میتواند مردم را گرد هم آورد، سلامت و تندرستی را ارتقا دهد، منبع درآمدزایی برای جوامع باشد، اشتغالزایی کند، شخصیت جوانان را بهبود بخشد، اعتماد بهنفس را افزایش دهد و فراهم کننده منبعی چشمگیر برای سرگرمی باشد.(,2012:40) در میدانهای ورزشی مانند المپیک (یا هر صحنه دیگری) تلاش میشود که بر مبنای آموزههای انسانی و اخلاقی رقابت سالم صورت گیرد.

جام جهانی ۲۰۲۲ ویلکرسون و دودر معتقدند که ورزش اجرا کننده یکی از هفت وظیفه اثبات هویت و ایجادکننده روح جمعی است و مردم را بهشیوهای متحد برای دستیابی به اهداف مشترک متشکل میکند.(خلجی و دیگران، ۱۳۸۶: ۶۲) خود ورزش نیروی ناسیونالیسم را تقویت میکند و بدینگونه در تداوم نظام دولتمحور مؤثر واقع میشود. اما ورزش میتواند در خدمت دیپلماسی برای حل و فصل اختلافات بین کشورها و آغاز و تنظیم روابط جدید نیز قرار گیرد.

خودرو ملی ایران

در مجموع پرستیژ بینالمللی بهمعنای احترام و منزلتی است که یک دولت در جامعه بینالمللی و بین بازیگران دیگر از آن برخوردار است. بدیهیترین تاثیر آن را میتوان در زمینه وجود یک جامعه سالم و پویا دید. یونسکو از دههی 1970 عملاً فعالیت خود را در این زمینه و توجه به ظرفیتهای ورزش آغاز نموده و از دههی 1980 نیز همکاری خود را با کمیته بینالمللی المپیک آغاز و از دههی 1990 این همکاریها توسعه یافت. نقش ورزش در دولتسازی و ملتسازی، سیاست هویتسازی و تحکیم هویت ملی، کسب اعتبار و افزایش پرستیژ ملی، دیپلماسی و سیاست خارجی، مقاومت و ابراز وجود، کنترل اجتماعی و کاهش خشونت، صلحسازی و حفظ و افزایش امنیت، گسترش ارتباطات و بسط فرهنگ تفاهم و تعامل، درآمدزایی و توسعه از جمله کارکردهایی هستند که میتواند مورد توجه مطالعات روابط بینالملل قرار گیرد.

آخرین بروزرسانی در: