طول مطالعه: 4 دقیقه

ورزشکاران و تیمهای ورزشی سادهتر از هر گروه اجتماعی دیگر میتوانند بین کشورهای مختلف به تردد بپردازند و در نزدیک ساختن فرهنگها و افکار به یکدیگر نقش ایفا کنند، البته اگر آگاهانه به چنین کارکردی توجه شود بدون تردید تاثیر آن بیشتر هم خواهد شد. اگر از کارکردهای ورزش در افزایش سلامتی جسمانی و روانی جامعه و تربیت افرادی توانمند بگذریم که خود به تنهایی توجه دولت به ورزش را از هر نظر منطقی و ضروری نشان میدهد، کسب پیروزیهای بزرگ در میادین مختلف ورزشی در افزایش غرور ملی، تحکیم همبستگی ملی و از همه مهمتر افزایش اعتبار و پرستیژ کشورها در سطح بینالملل و در رقابت با دیگر دولتها بسیار تاثیرگذار است.

آیفون 14 پرو پیروزی یا شکست هرچه باشد همه با هم و در کنار هم میخندند، احساس شادی و شعف میکنند و یا میگریند، اندوهگین میشوند و یا حسرت میخورند. قرار داد. کسب چنین موفقیتی آنهم در وضعیتی که ایران در بدترین شرایط بینالمللی قرار داشته و با سنگینترین تحریمها و فشارهای بینالمللی روبهرو بود در نوع خود موفقیتی بسیار بزرگ و افتخارآفرین قلمداد شده که البته در این زمینه مانور تبلیغاتی بسیار گستردهای نیز انجام شد.

قرعه کشی ایران خودرو 6 اردیبهشت 1401 بهطور نمونه موفقیتها و پیروزیهای بزرگ برای کشور کوچک و کم جمعیت اروگوئه در صحنه فوتبال خصوصاً جام جهانی باعث شده است که مردمان جهان این کشور را بیشتر بشناسند. بهطور نمونه میتوان به چین، هلند، استرالیا، کره جنوبی، سوئد، نروژ و بیشتر کشورهای اروپایی اشاره کرد. در واقع از آنجاییکه نیروی حاکمه(حکومت خودکامه یا دولت استعماری) بهطور رسمی عرصه را برای خودنمایی جامعه مدنی و تعقیب برخی مطالبات سیاسی و مدنی میبندد، مردم به صحنههای دیگری که امکان حضور برای آنها فراهم است روی میآورند و محیطهای ورزشی خصوصاً استادیومها به عرصهای برای نمایش مقاومت تبدیل میشوند.

ایرپاد پرو 206 در اینجاست که عرصهای که کاملاً با ارزشها و رفتارهای انسانی و اخلاقی باید عجین باشد، به ابزاری برای تحکیم سلطه مستبدان تبدیل میشود. ورزش میتواند مردم را گرد هم آورد، سلامت و تندرستی را ارتقا دهد، منبع درآمدزایی برای جوامع باشد، اشتغالزایی کند، شخصیت جوانان را بهبود بخشد، اعتماد بهنفس را افزایش دهد و فراهم کننده منبعی چشمگیر برای سرگرمی باشد.(,2012:40) در میدانهای ورزشی مانند المپیک (یا هر صحنه دیگری) تلاش میشود که بر مبنای آموزههای انسانی و اخلاقی رقابت سالم صورت گیرد.

شاید همین امر باعث شده برخی که دیدگاه یوتوپیایی دارند پا را فراتر گذاشته و بگویند که ورزش میتواند بستر ساز تحقق رؤیای صلح جهانی باشد، شاید همان چیزی که پیر دو کبرتن فرانسوی را بر آن وا داشت تا کمیته بینالمللی المپیک را در سال 1894 بنیانگذاری نموده و از سال 1896 بازیهای المپیک مدرن آغاز شود، رؤیایی که جهان را از طریق ورزش تغییر دهد. تاکید مکرر ورزشکاران ملی بر هویتهای محلی و قومیشان و متاسفانه تکرار و برجسته ساختن مکرر آن توسط رسانهها و گزارشگران ورزشی میتواند در بلندمدت مخرب باشد.

هر اندازه اهمیت ورزش در زندگی اجتماعی بیشتر میشود و آثار و تبعات آن بر روابط و تعاملات در سطوح مختلف بهویژه دولتها و ملتها افزایش مییابد، ضرورت توجه به آن در رشته روابط بینالملل نیز بیشتر میشود. اختلافات دو کشور بر سر جزایری که آرژانتین مدعی است به این کشور تعلق دارد و انگلستان آنرا بهزور اشغال کرده است، به صحنه فوتبال کشیده شده و برخی از این رقابت ورزشی به «جنگ بدون کشتار» یاد میکنند (, 2012)، نفرت آرژانتینیها از انگلستان همواره در مسابقات مختلف فوتبال از جمله جام جهانی اخیر در برزیل 2014 نمود پیدا میکند.

ولادیمیر پوتین به انگلیسی

سازمان ملل متحد با عنایت به کارکردهای مهم ورزش در زمینه اعتلای صلح و امنیت بینالمللی، گسترش روابط دوستانه بین ملتها و کمک به رفع برخی از مسائل و مشکلات بشری، دفاتر و برنامههای ویژهای در این زمینه ایجاد کرده است. یونسکو از دههی 1970 عملاً فعالیت خود را در این زمینه و توجه به ظرفیتهای ورزش آغاز نموده و از دههی 1980 نیز همکاری خود را با کمیته بینالمللی المپیک آغاز و از دههی 1990 این همکاریها توسعه یافت.

خودرو ملی عربستان روابط بینالملل بهعنوان یکی از بین رشتهایها از ظرفیت بالایی برای طرح و مطالعه در این زمینه برخوردار است. در مجموع، ورزش بهعنوان ابزاری برای رقابت و تداوم و تحکیم دیدگاه بین دولتی عمل میکند و این یعنی تداوم نگاه دولتمحور و تقسیم جهان به مرزهای ملی. به همین دلیل است که برخی (عمدتاً منتقدین) معتقدند در قرن بیستم پیوند نزدیکی بین ورزش و سرمایه داری ایجاد شده و بایستی از ورزش سرمایهداری و تجاریشده صحبت کرد.(, 2001: 1-18) ورزش در عصر جهانیشدن بیش از گذشته از سرمایهداری تبعیت کرده و در چارچوب الگوی رقابت و مناسبات جامعه سرمایهداری عمل میکند.

کشتیگیران ایران و امریکا پیش از این چندین بار با یکدیگر دیدار کرده بودند، ولی همیشه ملاحظات امنیتی، مقامات ورزشی امریکایی را از پذیرش دعوت ایرانیها برای شرکت در جام تختی باز میداشت. در این بین امریکا در مقام اول و مجموعه اروپا در جایگاه دوم قرار داشته و با همدیگر حدود ۸0 درصد از سودهای این بخش را بهخود اختصاص میدهند. در دورهی جنگ سرد دو ابرقدرت ورزش را بهعنوان جبهه دیگر جنگ سرد تفسیر میکردند، در دههی ۱۹۵۰ المپیک یک میدان مبارزه شرق و غرب در دنیای تقسیم شده دوقطبی بود و سردمداران بلوک شرق و غرب در بین حوزههای مختلف رقابتشان به المپیک و دیگر صحنههای رقابت ورزشی نظر ویژهای داشتند. .

حتی لباس قهرمانانشان بهعنوان نماد ملی حرمت و تقدس مییابد و بدان عشق میورزند و این یعنی تحکیم وفاداری ملی، وفاداری ملی که دولتها به آن همواره نیاز دارند و از طرق مختلف تلاش میکنند که آنرا همواره محکم و استوار نگاه دارند. پیروزی در میدانهای ورزشی در چنین وضعیتی چه در بعد خارجی و از آن مهمتر در بعد داخلی برای رژیمهای خودکامه به ابزاری تبلیغی تبدیل میشوند. , 1992) جنگ داخلی یوگسلاوی در دهه 1990 که در آن صربها فجایع وحشتناکی را انجام دادند و صفحه سیاهی در تاریخ را بهنام خود نوشتند، بهنوعی با ورزش در ارتباط بود.

آخرین بروزرسانی در: