طول مطالعه: 4 دقیقه

بنابراین شاخص جهانی شدن اقتصادی مناسبتر به نظر میرسد. بنابراین به نظر میرسد آگاهی و آشنایی سیاستگذاران کشور با پیامدهای مثبت (و احتمالاً منفی) پدیده جهانیشدن، آنها را در گرفتن تصمیمات مناسب برای بهرهگیری از منافع جهانیشدن و جلوگیری از ناهنجاریها و مشکلات ناشی از تورم یاری میرساند، اما بهرغم اهمیت این موضوع، کمتر مطالعهای آن را بررسی کرده است. بنابراین گفته میشود بازبودن از طریق تأثیری که روی تولید دارد، میتواند بر تورم اثرگذار باشد.

قرعه کشی خودرو 25 تیر 1401
᠎​​​ ​​!

همچنین بهرغم اهمیت جهانیشدن، اثر آن روی تورم روند زمانی روشنی را نشان نمیدهد و درنهایت آنها نتیجه گرفتند بُعد سری زمانی اثر جهانیشدن را بهروشنی تبیین نمیکند، اما با اضافهکردن بُعد مقطعی به تحلیل، نتایج نشاندهنده ارتباط مثبت بین بازبودن تجاری و اثر فضای جهانی بر تورم است. برای تبیین این واقعیتها تحلیلگران دلایل مختلفی ارائه کردهاند که یکی از مهمترین آنها اثرپذیری تورم کشورها از فرایند جهانیشدن است. سیموز تعریف جامعتری از جهانیشدن را با ویژگیهای مختلف از قبیل کمرنگشدن اهمیت مرزهای ملی برای جداسازی بازارها، تخصصیشدن تولید فرامرزی و شکلگیری شبکههای تولیدی چندملیتی، تشکیل قدرتهای چندپایه تکنولوژیک و همکاری بیشتر بنگاههای بینالمللی، گسترش شبکههای اطلاعاتی و همبستگی بالاتر در مراکز مالی دنیا ارائه داده است.  ​​!

مسکن ملی قم
نوشت. بنابراین، در تعادل، تولید برابر سطح قیمت انعطافپذیرش است. بنابراین، مدل با استفاده از روش اثرات تصادفی تخمین زده خواهد شد. به علاوه، از آنجایی که تغییر در نرخ ارز حقیقی نمایانگر تغییر در قیمتهای واقعی کالاهای خارجی است، تغییر نرخ ارز حقیقی روی رفاه اثرگذار است. از آنجایی که ∆ به درجه جهانیشدن () وابسته نیست، از معادلات مذکور میتوان نتیجه گرفت در یک اقتصاد بازتر، اثر انبساط پولی و افزایش نقدینگی روی تولید کمتر و روی تورم داخلی و تورم شاخص قیمت مصرفکننده بیشتر است (رابطه شماره ۱۵).

همینطور یک واحد افزایش در نسبت مصرف بخش عمومی به تولید ناخالص داخلی و رشد نقدینگی، به ترتیب 7/1 و 34/1 واحد تورم را افزایش خواهد داد و درنهایت با یک واحد افزایش در تورم دوره قبل، تورم جاری به میزان 05/0 واحد افزایش مییابد. همچنین با یک واحد افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه، تورم به میزان 003/0 واحد کاهش خواهد یافت. میزان حساسیت قیمتهای منعطف نسبت به تولید را اندازه میگیرد؛ برای مثال در یک حالت ساده که نیروی کار تنها عامل تولید و بازار نیروی کار، رقابتی باشد، دستمزدها انعطافپذیر باشد و بازدهی ثابت وجود داشته باشد، φ به طور ساده معکوس کشش عرضه نیروی کار خواهد بود.

قرعه کشی خودرو Sale.iranecar.ir
0 است که این همانند تعادل قیمتهای انعطافپذیر است. جهانیشدن علاوه بر اثر غیرمستقیم خود که باعث کاهش قدرت انحصاری شرکتهای داخلی میشود، به طور مستقیم نیز میتواند باعث کاهش قیمتهای نسبی شود. سلمانپور و همکاران (2009) در بررسی پیامد جهانیشدن بر تورم داخلی در ایران بر اساس تجزیه واریانس دادهها نتیجه گرفتند سهم عمدهای از تورم داخلی در کوتاهمدت و بلندمدت ناشی از تورم وارداتی است و افزایش درجه بازبودن اقتصاد در ایران موجب تأثیرپذیری بیشتر اقتصاد ملی از عوامل خارجی میشود و با توجه به وجود تورم جهانی تورم را افزایش میدهد.

خودرو ملی پاکستان

طیبنیا و زندیه (2009) در مطالعه اثرات فرایند جهانیشدن بر تورم در ایران نتیجه گرفتند هرچه اقتصاد ایران بازتر باشد اثرپذیری تورم از ادوار تجاری داخلی کمتر میشود و درواقع نوسانات تورم کاهش مییابد. همچنین با توجه به ضرایب دیگر متغیرهای مدل، نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت بین اندازه دولت و میزان نقدینگی با نرخ تورم است که نشاندهنده ضرورت تلاش برای گسترش بخش خصوصی و کاهش نقش دولت در اقتصاد و توجه بیشتر به اصل 44 قانون اساسی و بخش اقتصادی سند چشمانداز 1404 است.

از جمله آثار جهانیشدن بر اقتصاد کشورها تأثیر آن بر تورم است. جعفری صمیمی و شادابی (2009) در بررسی اثر آزادسازی اقتصادی بر تورم در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در دوره زمانی 2006-1996 به روش دادههای تلفیقی نتیجه گرفتند آزادسازی اقتصادی تأثیر قابل توجهی بر تورم در منطقه مدنظر نداشته است. لین، می، وانگ، و یو (۲۰۱۷) فرضیه رومر (۱۹۹۳) را مبنی بر ارتباط منفی بین بازبودن تجاری و تورم برای کشورهای آفریقایی و با تکنیک متغیر ابزاری آزمودند و نتیجه گرفتند با افزایش درجه بازبودن تجاری، تورم در این کشورها کاهش مییابد.

نتایج نشاندهنده این بود که ارتباط معکوس بین بازبودن تجاری و تورم در کشورهای آسیایی قویتر است. کوریهارا (2013) این موضوع را بررسی کرد که آیا بازبودن تجاری با تورم کمتر در ارتباط است یا خیر؟ او برای پاسخ به این پرسش از دادههای پانل برای کشورهای آسیایی و کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بهره گرفت. رابطه 6 میتواند از محدودیت نقدی پیش رو یا از فرض واردشدن پول در تابع مطلوبیت ایجاد شده باشد؛ به طور جایگزین میتوان آن را به طور ساده به عنوان یک راه میانبر برای مدلسازی تقاضای کل در نظر گرفت. &;​​ ​​​​​.

از روابط شماره 3-1، 10، 16 و 17 میتوان روابط شماره ۱۸ و ۱۹ را نتیجه گرفت. بر اساس نتیجه این آزمون، فرضیه صفر مبنی بر استفاده از دادههای پولینگ رد میشود. فرضیه صفر این آزمون مبتنی بر یکسانبودن متغیر عرض از مبدأ برای تمام مقاطع (استفاده از دادههای پولینگ) و فرضیه مقابل، مبنی بر متفاوتبودن متغیر عرض از مبدأ در بین مقاطع (استفاده از دادههای پانل) است. در تمام این آزمونها، فرضیه صفر مبتنی بر وجود ریشه واحد پانل است.

این نوع تورم یک توضیح ساده فشار تقاضا یا فشار هزینه ندارد، بلکه عوامل گوناگون و پیچیدهای در ایجاد و تداوم آن نقش دارد. اما اگر نتایج مبنتی بر استفاده از دادههای پانل باشند، باید با روش اثرات ثابت یا تصادفی مدل را برآورد کرد. در این تحقیق از نسخه 6 نرمافزار برای انجام آزمونها و برآورد مدل استفاده شده است. ، با افزایش برای برقرارماندن برابری، باید کاهش یابد. باید توجه داشت بر خلاف حروف کوچک که بیانگر تغییرات لگاریتم متغیر است، حروف بزرگ نشاندهنده سطح لگاریتم متغیر مدنظر است.

آخرین بروزرسانی در: