طول مطالعه: 4 دقیقه

سیاست مالی بهینه، کم اثر(منفعل) است و ترکیب قاعده پولی و مالی بهینه عملاً همان سطح از رفاه سیاست بهینه رمزی را نشان می­دهد. اشمیت و اوریب (2004، ب) به مطالعه سیاستهای بهینه پولی و مالی با رقابت ناقص در یک اقتصاد تولیدی بدون سرمایه با قیمت­های انعطاف­پذیر پرداختند. 2005) که در آن هم تعدیل اسمی و هم پویایی در ترجیحات و تولیدات لحاظ شده ­است، یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا برای اقتصاد انگلستان طراحی کردند.

رئال مادرید و بایرن مونیخ بنگاه­­ها در هر دوره برای حل مسأله فوق، با انتخاب تقاضا برای نیروی­ کار، سرمایه و با توجه به احتمال که نشاندهنده مجازبودن بنگاه به تعدیل قیمت­های خود است، قیمت­های خود را بهینه­سازی می­کنند. بنگاها در بخش­ کالاهای غیرقابل مبادله ( ) و در بخش کالاهای قابل ­مبادله ( )، نیروی­ کار و سرمایه را جهت تولید، تقاضا می­کنند. با این حال، وجه تمایز این بخش با بخش قبلی این است که دولت قادر به وضع مالیات بر مصرف نیز می­باشد.

قرعه کشی ایران خودرو Z4car
در اینجا دولت مالیات همه درآمدها را در نرخی یکسان دریافت می­کند؛ بنابراین، . در اینجا روش اشمیت و اوریب (2005) دنبال شده ­است. طبق مدل اشمیت و اوریب (2005) خانوار بعد از تعیین موجودی سرمایه و نرخ به کارگیری سرمایه آن را به بنگاه هر بخش اجاره می­دهد و یک تابع پرداخت هزینه مشخص برای تغییر در ظرفیت بهرهبرداری (تغییر سطح سرمایه) را به صورت برای هر بخش و هر دوره، و پارامترهای تابع هزینه تغییر در سطح سرمایه، تعریف می­شود.

همانند مطالعات کریستیانو، اچینبام و اوانس (2005) و اشمیت و اوریب () سرمایهگذاری همراه با هزینه تعدیل وجود دارد که و و و رشد سرمایه­گذاری در حالت پایدار می­باشد. همچنین مقایسه سناریوی دوم و سوم مدل حاکی از آن است که مقدار کاهش رفاه در حالت سناریوی دوم کمتر از کاهش رفاه در حالت سناریوی سوم می­باشد. در ادامه مطالب این مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است: ابتدا ادبیات نظری و تجربی موضوع مرور میشود؛ در بخش سوم به معرفی مدل و بخش چهارم به حل الگو پرداخته خواهد شد.

نتایج تجربی، محاسبه رفاه و نمودارهای ضربه- واکنش در بخش پنجم و در نهایت، نتیجهگیری و توصیههای سیاستی ارائه خواهد شد. در این بخش از یک تابع کاپ- داگلاس برای تولید با شوک بهرهوری و شوک تکنولوژی مربوط به نیروی ­کار استفاده شده ­است. بنابراین، شوک تکنولوژی میزان اشتغال و رفاه را کاهش می­دهد. در این مطالعه با تعریف چهار سناریو در مورد ابزارهای سیاست مالی در دسترس برنامه­ریز به محاسبه تغییرات رفاه در چارچوب سیاست پولی و مالی بهینه در یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا پرداخته شد.

قرعه کشی خودرو Iranecar بنابراین در چارچوب یک مدل سیاست­ پولی و مالی بهینه کدام ابزار سیاست مالی دارای کمترین میزان کاهش رفاه خواهد بود. آنها با استفاده از مدلهای استاندارد نئوکینزینی و اضافه کردن چسبندگی دستمزد نیروی­ کار و اصطکاک­های مربوط به سرمایه، مدل خود را برای یک اقتصاد باز کوچک توسعه داده و با استفاده از داده­های کشور سوئد مدل تعادل عمومی تصادفی پویا را برآورد کردند. یک قاعده سیاستی بیان می­کند که ابزارهای سیاستی چگونه باید به تغییرات در وضعیت اقتصاد واکنش نشان دهند. ​​​​​.

در مطالعه توکلیان (1393) آنچه در قید بودجه دولت به صورت تغییرات پایه پولی منعکس می­شود، ترکیب درآمدهای نفتی نیز می­باشد. در بعضی از مقالات، تابع بدهی دولت به صورت و استفاده می­گردد که کسری بودجه دولت بوده و برابر با می­باشد. بررسی نمودارهای مربوط به توابع ضربه- واکنش شوک­ها حاکی از آن است که شوکهای مربوط به مخارج دولت و تولید جهانی منجر به افزایش میزان رفاه و شوک­های مالیات بر درآمد، مالیات بر مصرف، تکنولوژی، تورم داخلی و تورم جهانی منجر به کاهش میزان رفاه در اقتصاد خواهند شد.

به تبع این کاهش در درآمد، رفاه نیز کاهش می­یابد. در مطالعات شاه­حسینی و همکاران (1391) و صمدی و همکاران (1393) نیز از قاعده تیلور به عنوان قاعده پولی استفاده شده است. 2004) در مقاله خود به مطالعه تعادل رمزی در مدلهای پولی با انحراف مالیات، بدهی اسمی غیردولتی و قیمتهای چسبنده پرداخت. همچنین قاعده پولی بهینه نیز واکنش تورمی ضعیف و اینرسی شدیدی را نشان میدهد. عبارت تجارت اقتصاد داخلی و پویایی­ قیمت کالای وارد شده نیز در مدل وجود دارد.​&;​​.

برای اقتصاد باز و برآورد آن با توجه به داده­های منطقه یورو با استفاده از تکنیکهای برآورد بیزینی پرداختند. خانوار به عنوان نوع خاصی از انحصارگر نیروی­ کار، با انتخاب دستمزد اسمی ، به عرضه کل تقاضای موجود برای نیروی ­کارش با پذیرش می­پردازد. در ادامه با افزایش عرضه نیروی کار عدم مطلوبیت ناشی از کار ایجاد می­گردد که به نوبه خود منجر به کاهش میزان رفاه خواهد شد. با توجه به که نشاندهنده دستمزد بهینه شده در زمان و که فرمول شاخصبندی دستمزد مربوط به عدم بهینه­یابی دستمزد است که بیان می­کند نرخ دستمزد به تورم قیمتی مصرفکننده دوره­های قبل با توجه به پارامتر درجه شاخصبندی دستمزدها تعدیل می­شود.

رئال مادرید مقابل آربی لایپزیگ
فرض می­شود تابع مطلوبیت به شکل سنتی، جداییپذیر(تفکیک­پذیر)، لگاریتمی و تابعی از مصرف و فراغت می­باشد که مصرف به وسیله عادات پایدار درونی (داخلی) تنظیم می­شود. به وسیله سهمی از کالاهای مصرفی که به وسیله خانوار کسب می­شود، پرداخت خواهد شد. بنابراین از دولتها خواسته میشود در سیاستگذاری­های خود به نقش و اثرات سیاست­های مالی توجه کنند. دادههای مورد استفاده در این مطالعه به صورت فصلی و از سال 1358 تا 1392 بوده و با استفاده از فیلتر هدریک -پرسکات روندزدایی شده­اند.

که در این مسأله، شوک پایای تکنولوژی و شوک غیرپایای تکنولوژی افزایش نیروی ­کار است. نمودارهای 1 تا 7 توابع ضربه- واکنش بوده که اثر چند شوک نرمال بر متغییر رفاه را نشان میدهند. بنابراین، در ابتدا رفاه افزایش و سپس کاهش خواهد یافت. همچنین در این مدل به بررسی رفتار متغیر رفاه ناشی از اعمال بعضی شوک­ها پرداخته شد. با گران شدن واردات، سرمایهگذاری کاهش یافته که این کاهش در سرمایه­گذاری منجر به کاهش در تولید و درآمد خواهد شد.

آخرین بروزرسانی در: